Disclaimer


GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITES LOCUS DEVELOPMENTS bvba

1. DEFINITIES | ALGEMEEN

- LOCUS DEVELOPMENTS bvba heeft als maatschappelijke zetel Voorhavenlaan 14A, te 9000 GENT, BELGIË.

- LOCUS DEVELOPMENTS bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.573.877 en heeft als BTW-identificatienummer BE464.573.877.

- LOCUS DEVELOPMENTS bvba beheert en baat een aantal websites uit, namelijk www.loods22.be, www.loods23.be en www.locus.be.

- Met de termen 'we', 'wij', 'ons', 'onze' en 'LOCUS DEVELOPMENTS' wordt in deze tekst verwezen naar LOCUS DEVELOPMENTS bvba.

- Met de termen 'je', 'jou', 'jouw' en 'bezoeker' wordt verwezen naar de gebruiker van onze websites.

- Het gebruik van genoemde websites is onderworpen aan deze GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITES LOCUS DEVELOPMENTS bvba. Het bezoek en gebruik van deze websites houdt automatisch in dat je deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze websites valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door onze websites te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden, zoals hier beschreven, zonder beperking of uitsluiting. Indien je deze voorwaarden niet aanvaardt, dien je de websites onmiddellijk te verlaten. Indien je deze voorwaarden schendt of de websites gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kunnen we je de toegang tot onze websites ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging. 

2. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

We hechten zeer veel belang aan je privacy en de correcte verwerking van je persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens, inclusief je e-mail adres, zullen we als volgt gebruiken: Informatie die je ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om je informatieaanvraag te kunnen uitvoeren. De opgeslagen informatie kunnen we zonder je toestmming aanwenden om via bezoekersanalyses onze websites verder te optimaliseren. We mogen je gegevens gebruiken om je in de toekomst over ons aanbod, projecten en diensten op de hoogte te houden. Als je wenst dat je gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan je ons dat melden. We zullen je persoonlijke informatie enkel ter beschikking stellen aan onze directe partners. Onze websites kunnen links bevatten naar websites, waarover wij geen beheer voeren of zelf uitbaten. We zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die websites je persoonlijke gegevens gebruiken. De persoonlijke gegevens die je verstrekt worden opgenomen in een bestand. De eigenaar van dat bestand is LOCUS DEVELOPMENTS. Je gegevens zijn bestemd voor de promotie van aanbod, projecten en diensten van LOCUS DEVELOPMENTS. Je hebt inzagerecht in deze gegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen kan je vinden via het Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). Je kan je gegevens inzien, laten corrigeren, laten aanvullen of verwijderen uit ons bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. Je kan ons contactformulier gebruiken om ons hierover te contacteren.

3. AUTEURSRECHT

Onze websites, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, verspreiding, aanpassing of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van onze websites, om het even onder welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De auteursrechten berusten bij LOCUS DEVELOPMENTS, haar klanten, leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen op de inhoud van onze websites zijn verboden. Delen van onze websites bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van klanten, leveranciers en partners vallen.

Door gebruik te maken van onze websites erken je uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens onze eigendom zijn en blijven. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op onze websites zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en onze eigendom zijn of van onze eigenaars en/of partners. De toelating om gebruik te maken van onze websites impliceert NIET dat je gebruik mag maken van de vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming. In geval van inbreuk kunnen we strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures instellen.

4. VASTGOEDAANBOD

We doen onze uiterste best om het vastgoedaanbod op onze websites zoveel mogelijk te doen overeenstemmen met de werkelijk beschikbare panden. Om het aanbod te bekijken is het belangrijk dat je de pagina's van onze websites zo vaak mogelijk ververst. Je computer kan soms pagina's lokaal (in je computer zelf) opslaan. Die pagina's bevatten dan niet meer de meest recente informatie. Het is evenwel ook mogelijk dat panden die beschikbaar aangeduid staan niet meer beschikbaar zijn en omgekeerd. De online voorstelling van het vastgoedaanbod op onze websites is dan ook louter indicatief en contractueel NOOIT bindend. Ja kan ons dus niet aansprakelijk stellen bij onbeschikbaarheid van één of meerdere aanbiedingen. Wij verbinden ons ertoe om ons aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op onze websites. We kunnen ook bepaalde gegevens omtrent ons aanbod op elk moment wijzigen. Ondanks onze beste voorzorg zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten. We kunnen in dat geval geenszins aansprakelijk gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op onze websites staan louter indicatief, en brengen ze in onze hoofde geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kunnen we aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op onze websites opgenomen foto’s.

Bij ons te koop en/of te huur gesteld aanbod gebruiken we soms de labels 'beschikbaar' en 'onder optie' op onze websites. 'Onder optie' betekent geenszins dat er een geschreven of zelfs mondelinge optieovereenkomst zou bestaan. 'Onder optie' houdt geen enkel recht op exclusiviteit in ten aanzien van eender welke bezoeker. 'Onder optie' is een louter commerciële vermelding met een duur die wij zelf vrij kiezen.  De vermelding 'onder optie' heeft enkel een belangrijke communicatieve impact en betekenis (zo kan het zijn dat we ook de verkoopprijs van het aanbod tijdelijk niet meer tonen op de websites), waarbij we je enkel te kennen geven dat een andere bezoeker een hoge interesse in het betreffende aanbod toont. We behouden ons het recht voor om eender welk aanbod terug 'beschikbaar' te stellen op elk ogenblik. Je kan ons op elk moment contacteren via het contactformulier om meer informatie te krijgen over aanbod 'onder optie'.

5. PRIJZEN

De prijzen die op onze websites worden vermeld in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, meer bepaald maar niet beperkt: notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op onze websites vermelde prijzen betreffen slechts voorstellen tot onderhandeling met onze opdrachtgevers. De prijzen binden onze opdrachtgevers slechts voor zover jouw eventueel bod door de opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. We geven alle actuele prijzen met de meeste zorg op, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op onze websites worden je bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

Wanneer er in de advertenties op onze websites tarieven van registratierechten of BTW etc. expliciet worden genoemd, dan geven we die op onder voorbehoud van wijziging. Je dient de actueel vigerende tarieven, voorafgaand aan de ondertekening van een verkoopsovereenkomst, zelf te controleren op de websites van de overheid of bij je notaris.

6. BIV

Onze vastgoedmakelaars zijn onderworpen aan de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (VIB), Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België. Voor meer info kan je terecht op de website van het BIV: www.biv.be.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 4 en 5 van deze gebruiksvoorwaarden, beperkt onze volledige aansprakelijkheid zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet onder meer begrepen worden winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor we aansprakelijk kunnen worden gesteld beperkt tot 1.000 EUR. Aan de informatie, die op onze websites getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Eventuele links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat wij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het je eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. We kunnen Informatie op onze websites steeds wijzigen zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. 
De plannen, presentaties, illustraties en foto’s werden ter goeder trouw opgemaakt.  Alle op de beelden genoemde maten zijn plus minus maten.  De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, al overtrof het verschil meer dan één twintigste, zullen aanzien worden als geoorloofde afwijkingen.  Dezelfde redenering geldt voor de visualisaties.  In geen geval kunnen partijen zich op de afwijkingen beroepen om een vergoeding of supplement te eisen.

8. OPMERKINGEN, VRAGEN EN SUGGESTIES

Wij wensen geen vertrouwelijke informatie onder voorbehoud te ontvangen via onze websites. Alle informatie die je ons verstrekt (suggesties, ideeën en overige) worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door ons materiaal mee te sturen, geef je ons het onbeperkte en onherroepbare recht om deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kunnen we de je ideeën en je voorgestelde technieken vrij toepassen.

Wij  stellen onze websites met de grootst mogelijke zorg samen. We luisteren evenwel steeds graag naar je suggesties of commentaar. Indien je bezwaar hebt tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, laat je ons dat best schrijftelijk weten. Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand – kan je steeds terecht op onze maatschappelijke zetel, na telefonische afspraak (zie contact). Voor algemene of niet-vastgoedgebonden inlichtingen kan je ons snel en gemakkelijk bereiken via de contactformulieren op onze websites.

9. RECHTSPRAAK We kunnen vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden wijzigen door die opnieuw op onze websites te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven. 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITES LOCUS DEVELOPMENTS bvba | EINDE